Friday, November 14, 2014

Solnas Stadsmiljöpris


Priset i form av skylt uppsatt på vinnaren från 2009.
1 §
Solnas stadsmiljöpris syftar till att framhålla betydelsen av en vacker stads- och landskapbild samt att visa erkänsla för konstnärlig kreativitet och estetiskt förmåga. 
Stadgar för Solnas stadsmiljöpris
Sedan 1998 har Solna varje år delat ut stadsmiljö priset. Byggnaderna nomineras av stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden väljer vinnaren. Det belönade verket måste ha uppförts de senaste fem åren. Verket kan vara en byggnad, byggnadsgrupp, anläggning eller annan åtgärd.

Intressant är också att det finns inskrivet i att verket måste ha på ett bestående sätt förskönt stadsbilden eller landskapsbilden. Det är tydligt ett estetiskt pris för där verkets sammanhang med omgivningen är högt prioiterad.

När du priset delats ut ett antal gånger finns det skäl att fråga säg vad priset säger om Solna stads som stadsmiljö, i än större utsträckning vad det säger om vad staden vill vara och om man kan se några tendenser över tiden gällande vad som byggs.

Friday, September 19, 2014

En annan väg.

Efter att ha skapat en riktigt dålig situation vid korsningen Frösundavägen/Solnavägen försöker Solna hänvisa till en annan väg. Ovan visar jag på ytterligare en alternativ väg som är vettig ur ett regionalt perspektiv om man använder sig av Solnastråket från den regionala cykelplanen. Dock är detta också en suboptimal lösning, även om den inte är inritad på kartan nedan bör Solnavägen ha fullgod cykelinfrastruktur precis hela vägen. Därmed inte sagt att denna väg inte också bör prioiteras, gärna som cykel superled, precis som alla de regionala stråken bör ha enligt mig. Notera att den alternativa vägen är meningsfull främst om man kommer från eller till östervägen, den är inte längre och har ett rödljus istället för ett (söderut) eller två (norrut), dessutom är rödljus perioderna betydligt bättre för cyklister här.. Den fri från serpentinvägar, men inte krångel.
Nedan bilder längs vägen från norr.

Wednesday, August 27, 2014

Rapport från cykelturen

Jag bjöd in ansvariga att cykla med mig i tidigare post om att, se Cykla i Solna. 5 lokala politiker, varav två från stadsbyggnadsnämnden följde med runt.
Samling vid Solna Torg. Bild från Eva Eriksson (s), Från vänster, Anita (glömt namnet) (c),  Linda Cigehn (v) skymd, jag, Eva Eriksson (s), privatperson , Bernard Huber (mp) och Magnus Persson (c) (med kärra). 
Nedan är den cykelrutt jag använde för illustrera ett antal problem gällande cykel och Solnas cykelplan. Rutten är ca 11 km lång och kan lätt avverkas på en timme på egen hand, om man cyklar i grupp och stannar och diskuterar på olika platser tar det förstås lite längre tid. Det tog ca 2 timmar då jag cyklade runt med politiker från 4 olika partier, (c),  (mp), (s) och (v), när vi stannade för prata om olika platser och de situationer de presenterar. Pluspoäng till Magnus Persson från (c) som hade med sig en kärra för att testa infrastrukturen med en cykel utanför normen, det gick förutom vid cykelvägen genom bussterminalen där det var för trångt. Vi hade en diskussion om många olika av platserna längs rutten och de problem som finns där.

Cykel som transsport sätt är nu inne i en historiskt uppsving, det är därför synd att Solna inte går framåt i utvecklingen utan att saker och ting blir sämre, nya lösningar är i många fall inte förbättringar. Detta är orsaken till att jag bjöd in till en cykeltur. När mängden cyklister ökar kommer bristerna i den nuvarande infrasturkturen att bli allt tydligare och konflikterna bli fler, för att förändra detta krävs att man vänder utvecklingen snart. Budgeten för cykel var 1 miljon kronor, långt ifrån cykelmiljarden i grannkommunen Stockholm (även om det är si och så med cykelmiljarden där) och långt ifrån vad som behövs. Solna stad senaste cykelkarta är från 2007, sedan dess har bland annat Tvärbanan, Arenastaden, Ingenting och mycket annat kommit till Solna, saker har förändrats.

För att förstå vilken skillnad det skulle kunna vara med en bra infrastruktur rekommenderar jag alla lyssna på podcasten Staden om Köpenhamn - cykelstaden. (Om ni har ont om tid börja lyssna vid 4:50 och lyssna ca 2 minuter).

Notera att bilderna nedan är tagna av mig, men inte under cykelturen, dock är det inga väsentliga skillnader mot hur det såg ut då.

Från Solna cykelplan etapp 1. Rutten är markerad, speciellt kommenterade punkter är numrerade.
Vi börjar cykelturen på Sharedspace ytan vid Solna torg, vidare med att cykla genom bussterminalen vid Solna Centrum, en trång och märkligt planerad passage med sättningskador i asfalten.
Cykelväg genom bussterminalen.
Asfalt vid cykelvägen genom bussgatan i bussterminalen.

Serpentinen - Frösundaleden/Solnavägen
1 Frösundaleden/Solnavägen
Då tvärbanan dragits fram genom Solna har de nordsydliga passagerna under Frösundaleden försvunnit för cyklande. På plats i dag finns en sepentinväg från den lägre planskilda nivån upp till gatuplanet. Denna sepentinväg är en del av ett regionalt cykelstråk. Vi korsade Frösundaleden och sedan Solnavägen, väntetiderna var rejält tilltagna och vi blev stående i flera minuter. Många cyklister korsar Frösundaleden längs Solnavägen.
Trappa vid industriviadukten
2 Industriviadukten / Tvärbanekorsningen

Här kan du se bort till Solna station längs spåret och det hade varit strålande med en cykelväg längs tvärbanan. Korsningen till skillnad från de andra signalreglerade korsningarna med tvärbanan är inte skyddad av konstiga betongblock. Dock vore det trevligt om man kunde leda cykel och kanske också barnvagnar i trapporna.

Märstastråket
3 Märstastråket/Hagavägen

Ett exempel på en krånglig passage längs med ett regionalt cykelstråk med många konflikter mellan gående och cyklister, den är skymd, det finns en höjdskillnad vilket driver upp hastigheterna både vid korsningen och genom en skymd kurva, på andra sidan är det en bom vilket gör det omöjligt att mötas här.

Cykling förbjuden.
Endast gående hänvisas.
4 Märstastråket Frösundaleden/Kolonnvägen

Här finns det två saker att uppmärksamma, vid korsningen med Råsundavägen är det cykelförbud genom ett kvarter och istället ska man cykla längs upp och ned för höjdskillnaden skapad av planskillnaden. Dock är tunneln under Frösundaleden avstängd på grund av arbeten och så man får cykla bort till nästa tunnel, är man kommer tillbaka och cyklar vidare under Kolonnvägen är cykelvägen vidare längs Märstastråket uppgrävd, det finns en omledning som är asfalterad men när vi väl är tillbaka vid det regionalastråket förstår inte flera av cyklisterna hur vi har kommit hit. Det finns några skyltar för omledningen men knappast i tillräcklig grad för kunna navigera utan kännedom om området. 
När vi står och pratar kommer det ett par som inte förstår hur de ska cykla vidare, vi ger dem lite tips.

Skymd sikt vid Solna station.
Felaktig skylt om påbjuden gångbana.

5 Solna station
Vid Solna station är  det ofta rörigt men vi cyklar förbi och stannar vid den nyöppnade tvärbanestationen. Passagen hit är delvis skymd av växtlighet och felaktigt skyltad som endast gångväg åt ena hållet, när man kommer från Solna station sitter en skylt kvar om vägen till Hagalund är avstängd. Vid stationen saknas det helt cykelparkering.

6 Råsundavägen
Vi cyklar längs Södra Långgatan tills den möter Råsundavägen, här cyklar vi längs vägen som är markerad som ett huvudcykelstråk i blandtrafik för tydliggöra skillnaden mellan standarden på olika cykelvägar. Vid svänger sedan ned vid Solparken för att cykla under Råsundavägen, längs ett annat huvudcykelstråk i blandtrafik. En viktig fråga är hur enhetliga man kan vänta sig att cykelstråken ska vara.

Vi följer sedan cykelbanan på norra sidan Frösundaleden.

Hinder för att skydda cyklisten.
7 Frösundaleden/Gränsgatan

Här måste man första lyfta cykel uppför en trottarkant, sedan vänta länge innan man kan cykla över Gränsgatan, dock är perioden såpass kort att endast 4 av oss hann över hela vägen. Vid korsningen med tvärbanan är det betongblock utställda på grund av olycka, trots att korsningen är signalreglerad och sikten god åt båda hållen. Värt att notera är huvudgatan genom Solna Buisness Park, Svetsarvägen, ej går att cykla på enligt cykelplanen, istället ska man hålla sig på bakgatorna eller Gränsgatan.

Den enda saknade länken enligt cykelplanen etapp 1.

8 Under Frösundaleden vid Mälarbanan

Här finns den enda saknade länken i cykelplanen etapp 1, något värt att stanna och begrunda. Längs järnvägen bort mot Sundbyberg vill man dra en cykelväg.

Vid korsar Huvudstafältet på en gång cykelbana där åtskillnaden med endast en linje verkar fungera bra, dock är det fortfarande för smalt för att vara riktigt bra. Efter gräsplanen svänger vi vänster in på ytterligare ett huvudcykelstråk, vi cyklar under Storgatan och uppför en brant backe. 

9 Huvudcykelstråk 2

När man drar fram stråken måste man även ta in topografin, även om denna väg ser rak ut på kartan vore det motiverat att dra stråket längs Armegatan istället, detta stråk är ingen plats man hamnar på. 

Vi cyklar vidare längs HCS 2. 

10 Bredvid rondellen Bolstomtavägen/Ekelundsvägen

Lyxig skyltning vid omledning. Uppdaterad och allt.
Nedanför postens huvudkontor där vi begrundar av avstängning av cykelvägen bort till Karlergsslott längs Pampaslänken, avstängningen är utförd av trafikverket och är ordentligt skyltad även om utförandetiden dragit ut på tiden från 4 månader till 10. Här finns det dock anledning att begrunda Solnas läge. Det finns stora spårområden och motorvägar som spärrar av och skapar omvägar, de få genvägar som finns eller funnits måste bevaras, återskapas och utvecklats för underlätta så mycket som möjligt. Längs norra sidan av Essingenleden gick det en gc-väg som dock är avstängd på obestämd framtid grund av arbetena med Norra Länken, Trafikverket är medvetna om problemet och tänker lösa detta men vet ännu ej hur eller när.

Vi vänder tillbaka mot Solna Centrum längs Bolstomtavägen och cyklar runt Säpos nya hus.
Mindre lyxig med ändå bra info vid avstängd väg. 

11 Passage förbi Mälarbanan

Passagen är återigen avstängd av Trafikverket, dock är de som bygger här inte fullt så lyxiga med kartor och omledningen men informationen som finns är ändå korrekt och utförlig. Dessa passager är extremt viktiga för snabba upp och underlätta cyklingen genom Solna och detta tas det ej tillvara på i cykelplanen etapp 1. Denna skall snart öppnas igen.

Vi cyklar igenom Ingenting och korsar järnvägen vid polishuset, vi cyklar sedan längs Sundbybergsvägen till Solnavägen och byter sida på densamma. 


12 Centralvägen/Solnavägen

Gång cykelpassage under Solnavägen, denna undergång är extremt talande för vad som är fel med att blanda gående och cyklister. Detta är en konfliktfylld korsning som upplevs osmidig både som gående och som cyklist. Lösningen på detta är inte att klaga på på cyklister i kroppstrumpor eller gående som vinglar utan separera de olika trafikantern. Kombinerade gångcykelbanor fungerar endast bra där det är väldigt låg volym på trafiken eller där de är tillräckligt breda, här är sikten skymd och även om det har försökt lösas med att måla på marken och skapa ett övergångstället för att tydliggöra konflikten denna plats fortfarande problematisk.

Vi avslutade sedan med rulla till Solna Torg och pratade lite mer. Om ni cyklar den här rundan, passa på att cykla försiktigt. Viktigt att påpeka är att det finns många problemplatser i Solna för cyklande, jag valde ut några och kombinerade ihop dem till en runda huvudsakligen längs cykelstråken presenterade i cykelplanens första etapp. 


Jag vill tacka alla som kom och även om det i säg knappast var något nytt för någon som cyklar i Solna, vilket inkluderar flera av politikerna, vill jag ändå lyfta frågan nu inför valet. 

Magnus Persson (c) Solna om denna tur och bokslut av cykelpolitiken under mandantperioden. I deras valbroschyr om vad de vill med infrastruktur finns en mycket bra lista på åtgärder.
Miljöpartiet har också ett utmärkt cykelprogram se här: MP Solnas cykelproprgram.
Hos (s) och (v) har jag inte hittat något relevant på lokal nivå, men båda partierna är aktivt för en ökad andel cykelresor se sid 13 i Stockholmsvänsterns omställningsprogram exempelvis, men jag hoppas att de stödjer (mp) och (c) där det finns kunskap om vilka åtgärder som behövs. Övriga partier kan jag inte uttala mig om men jag har full förståelse för att de är mycket upptagna i valrörelse.

Tuesday, August 19, 2014

Cykelturer i Solna

Vad?
Cykelturer i Solna med fokus på framkomlighet, konflitker och cykelplanen.
Turen kommer att vara drygt 10 km lång och med korta stopp för samtal om specifika platser och lösningar. Beräknad tid 1 h, med samtal tog det betydligt längre tid.

Var?
Utgångspunkt: Solna Torg

När?
  • Torsdag 21/8, 18:00. halvklart, 18 grader och inget regn.
  • Söndag 24/8, 11:00. Strålande väder. Samling bakom KDs valstuga.
  • Torsdag 28/8 7:30 alt. 12:00. En titt på morgonrusningen eller en lunch runda. Om intresse finns.
Tiderna kan justeras lite om önskemål finns. Tiden ovan är avgångstid. Jag kommer vara på plats ca 15 min innan.

Vem?
Alla är välkomna, medtag cykel (lånecyklar finns tillgängliga, citybikes) säg gärna till om ni kommer antingen på mejl, facebook eller twitter, föranmälan är inget krav, (men jag ser gärna att någon lovar komma).  Kontakt, lämna en kommentar, @sthlmA eller 076 925 88 60.


Ps
Om ni vi läsa om hur det kan vara att cykla med mig så kan ni läsa lite här: Bicycle tour från Tokyo Green Space. Solna är dock inte riktigt lika spännande som Tokyo och fokus ligger på cykelfrågor.

Thursday, August 14, 2014

cykla med trafikverket i Solna

Orienterbarhet är viktigt för att cykla, att utnyttja naturliga stråk är ett enkelt sätt att uppnå det. Andra lämpliga stråk är större vägar och järnvägar, speciellt den vertikala aspekten gör cykelvägar längs järnvägar lämpliga. Detta är dock ej allt möjligt.
Enligt Solnas cykelplan etapp 1 saknas det endast en enda länk i Solna cykelnätverk, jag håller inte riktigt med. Trafikverket håller inte med heller (remissvar cykelplanen etapp 1), utan pekar helt riktigt att det är bra om man kan cykla längs stråk, de pekar ut att det vore bra om man kunde cykla längs vattnet från Pampas till Solna strand, jag håller med men skickar vidare till Trafikverket.
Jag väljer att peka ut denna plats som trafikverket stängt av. Här längs E4an fick inte cykelvägen längre plats. Enligt trafiken.nu är detta ett regionalt cykelstråk, precis på gränsen till NSP titta här, när detta stängdes av vet jag ej, men denna led är med på Solnas cykelkarta från 2007 (fortfarande den mest aktuella). Det är fantastiskt hur snabbt naturen återtar övergivna ytor, även hårdgjorda sådana. Detta visar även på vissa problem med kartor och avsaknaden av uppdatering av dessa.
 Såhär ser det ut längs cykelvägen.
Det är länk på drygt 100 m som saknas i dag och det känns inte oöverkomligt att en dag ska man kunna öppna den igen, det är dock inte oproblematiskt om man inte kan ta tillbaka ytan från påfarten till E4an norrut då detta är precis på gränsen NSP. I dag leds cykelvägen om på två (eller tre) olika sätt. Antingen via NSP genom Haga Södra portar och tillbaka till Linvävartorpet eller över på andra sidan E4an. Jag har frågat trafikverket om denna sträcka men ej fått svar. Uppdatering: Det är inte beslutat men troligen någon gång under 2017. Enligt mejl från Trafikverket.
 Detta en av de alternativa cykelvägarna man tar istället, den har tre direkta problem, det är smalt (just här), det är en omväg och den är grusbelagd. Då vägen går genom NSP kommer knappast 1 eller 3 av ändras.
Detta är vägen som pekas ut Solna cykelplan som regional cykelstråk. Den är  i dagsläget svårt att se som ett riktigt alternativ, den har beläggningsproblem, den håller på att växa igen (avsaknad av underhåll och eller trafik?), det är en onödig uppförsbacke och det är en omväg. Dessutom är jag skeptisk till hur bra väl saltsopen kommer tas emot av NSP. Andra sidan av E4an känns då som ett bättre alternativ, en sträcka som helt saknas i cykelplanen. 

Två andra platser med trafikverket i Solna.
 En av de potentiellt viktigaste genvägarna i Solna är avstängd på grund av bygget av Mälarbanan. Detta är en bra hänvisning, (skulle dock gärna se en karta också) den förklarar varför det är avstängt, vem som stängt av och hur länge det ska vara avstängt. Dessutom finns en hänvisning om hur man ska cykla.
En annan bra hänvisning, här det norralänken projektet som ställer till det. Här finns kartan, men det saknas informatiom hur länge det ska vara avstängt. I detta fall beror det på att trafikverket fortfarande inte vet vad de ska hitta på för att lösa problemet (mejl 13/8). Dock saknas skyltning längs den alternativa rutten och en nyare avstängning av trafikverket förlänger ytterligare cykelvägen, nu ska man cykla runt Karlberg också. Sedan att det är en bitvis en olämplig cykelväg är en också viktigt att påpeka, men ansvaret för detta faller helt på Solna stad och Stockholms stad och det generella problemen med cykelnätverket.

Friday, August 8, 2014

cykla i solna

 Frösundaleden. Hänvisning saknas helt. Visserligen är detta en temporär siutation men lika stor hänsyn har tagits till alla trafikslag och cykel är den som lidit mest är helt enkelt en ofrånkomlig konsekvens av de olika etapperna i projektet enligt projektledaren. - Jag påstår att vi har proriterat alla trafikslag. Denna väg öppnas dock snart efter drygt 2 år, dock kommer den fortsatt lida av andra brister. Det finns dock en chans att dessa justeras innan öppnandet, även om jag tvivlar, så jag avstår från kommentera dem nu.

För mig dock den stora frågan följande, hur lång är en tillfällig avstängning och när tröttnar man på det man håller och slutar justera skyltar och omledningar? Från genomförande beskrivningen av etapp 3 av tvärbanan.
 Byggandet av spåranläggningen kommer att medföra tillfälliga begränsningar av framkomligheten för andra trafikslag. 
Hur lång är en tillfällig situation? Som ett bygglov 10 år? Jag kan förstå denna tanke men tycker den är något problematiskt då bra alternativa vägar saknats under byggtiden. Eftersom bygget inte är klart så avstår jag övriga frågeställningar om de nya cykelvägarna här tills de fått tid att avsluta, vilket bör vara inom två veckor. Biltrafiken har flutit på, inte utan störningar i stort sett varje dag under hela byggtiden.
I cykelplanen del ett markeras sträckan som byggplats - provisorier, jag vet inte vilka provisorier som avses, då inga lämpliga alternativa vägar har existerat.
 Mäster Simons väg. Hänvisning saknas från andra hållet, och är komplett från detta håll just här men försvinner sedan. Plus asfalten är borttagen vilket gör det svårt att mötas, kurvan är dessutom mycket skymd.
 Solna C, cykla genom högen av sten/grus.
 God skyltning är viktigt och den nya cykelplanen påpekar mycket riktigt att det finns brister i nuvarande skyltning.
 Jag är hänvisad till andra sidan. Av vadå?
 Huvudcykelstråk 9, skall vara lämpligt att cykla 30 km/h på. Bommen kommer sig av att bakom den ligger en skolgård där det av förklarliga skäl ej bör cyklas speciellt snabbt. Gruset från en illa uttänkt gångväg. När det snöar måste man skotta snö, när det regnar måste man sopa grus. Här har jag en känsla av att 30 km/h snabbt kommer att anses vara för snabbt. För en bil anses det vara långsamt och en lämlig fart förbi en skola. Man måste fråga sig om vilka skillnader som finns mellan dessa situationer och vara bredd på att svaren man får kanske inte passar in den lagda planen. Och ta konsekvenserna av detta.
 Detta är i detaljplanen tydligt markerat som gång-cykelväg för allmänt nyttjande, detta måste alla som bosatt sig här från början ha känt till. Någonstans tappade den planen helt kontakt med verkligheten. Det är också svårt att förstå hur man tänkte när man gjorde Råsundavägen till en gc-bana för att sedan förbjuda c trafik genom, den påstådda men ej verkliga, innergården. Detta är ett exempel på en mindre bra kompromiss och viss avsaknad förståelse för vad som gör en stad. Sådana här misstag får kommer att få leva länge med därför måste de undvikas direkt, jag vill inte riva husen ovan då det bor människor här som också har rätt, tyvärr krockar deras rättigheter med mina genom en konflikt skapad av Solnas stad brist på framsynhet. Jag har frågat Solna stad om Råsundavägen men ej fått något svar. När jag sprungit/gått genom gården har det ofta varit leksaker på den avspärrade gång cykelbanan vilket är en förklaring men samtidigt ett anspråkstagande av det offentliga rummet och infrastrukturen, detta är ej oproblematiskt. Om man applicerar samma förhållningssätt på en bilväg vore detta svårare att argumentera för. Kan man inte bara cykla runt då och så är problemet ur världen? Ja man kan cykla runt, men nej problemet är inte löst då, omvägarna är dåligt lösta och innebär höjdskillnader som lätt kunde ha undvikits. Denna plats är kanske ett extra tydligt på en av den bygga strukturen skapad konflikt, men det är knappast den enda, det finns många liknande platser där samma problem existerar. Där blandningen av semi-privat och offentligt skapar problem. Speciellt för cykelbanor.
Den nya cykelplanen ritar cykelvägar runt platsen.
 Regionalt huvudcykelstråk. Skymd sikt, mycket vegetation.


Lite längre fram, hinder istället för skapa en lyckad trafiksituation.
 En annan plats där sikten är skymd längs Enköpingsvägen.
 Denna cykelväg är oskyltad, om man inte vet vart den leder är det mycket oklart att man ska ta den, standarden på vägen och bommen är oförklarlig. Oförklarlig stoppanordning.

30 km/h runt hörnet i gruset, knappast. Detta är ytterligare ett exempel på en tillfällig omledning.

Jag är fullt övertygad om tjänstemännen i Solna stad känner till det här problemen, tillika att politikerna gör det, åtminstone bitvis. Jag har ingen överblick över hela Solna och jag förväntar mig inte att någon enskild politiker har det heller, men någon tjänsteman har säkert en komplett bild av cykelvägarna. Det är synd att denna kunskap ej påverkat dragningen av cykelbanorna i cykelplanen del 1, enligt den finns det blott en (1) saknad länk bland Solnas cykelvägar. Här har jag svårare att vara säker då det saknas en aktuell cykelkarta och cykelplanen saknar de cykelvägar som klassats som lokala, något som verkar ha skett inte helt stringent. Men jag är övertygad om att det saknas långt mer än en länk i Solna stad.

Därför vill jag ta tillfället i akt bjuda in alla ansvariga för en cykeltur genom verkligheten, jag lovar att bjuda på bullar (eller liknande) till alla ansvariga eller intresserade som vill komma med.

Thursday, April 10, 2014

Stråk

Eller fyra olika upplevelser som utgör en helhet.
Södra Långgatan.